Menuslide

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

แผนอัตรากำลังสามปีเทศบาลนครแม่สอด

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครแม่สอด

หลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเทศนครแม่สอด

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th