Menuslide

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2561

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th