Menuslide

 

คู่มือประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

คู่มือการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คู่มือการลงทะเบียนเบี้ยผู้พิการ

คู่มือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ

แผ่นพับภาษีบำรุงท้องที่

แผ่นพับภาษีป้าย

แผ่นพับภาษีโรงเรือน

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

การแจ้งถมดิน

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาหาร รื้อถอนอาคาร

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอใบต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร พื้นที่เกินไม่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนสร้าง ดัดแปลง รื้อ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการ

การขอใช้บริการสุสานและฌาปนสถาน

การขอต่อใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

แผ่นพับการขออนุญาต

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร

การแก้ไขสัญชาติ

การแจ้งตาย

การแจ้งย้าย

การบริการการแจ้งเกิด

การออกหมายเลขประจำบ้าน

คู่มือการการปฏิบัติงาน (กองการศึกษา)

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th