Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

เมื่อวันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ (ชั้น 5) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

11092019-0549IMG_0954_resize.JPG

พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธาน โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เลขาฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

11092019-0550IMG_0973_resize.JPG

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองในการตรากฎหมาย ,เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเมื่อกฎหมายบังคับใช้แล้ว และพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ ,เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล ,สะท้อนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา ,ปฏิบัติตามภารกิจด้านปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

11092019-0550IMG_1500_resize.JPG

11092019-0550IMG_1663_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th