Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 22/2562

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ (ชั้น 5) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

25112019-0420IMG_1008_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 22/2562 โดยมี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

25112019-0421IMG_0998_resize.JPG

โดยมีประเด็นหารือ เรื่อง ติดตามแผนงาน/โครงการงบประมาณปี 2564, พื้นที่สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน (นานาชาติ), เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือเรื่องการสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและการยกฐานะท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดเช่นเดียวกับเมืองพัทยา, เข้าหารือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564, โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

25112019-0421IMG_1024_resize.JPG

25112019-0422IMG_1034_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th