Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนครแม่สอด)

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เทศบาลนครแม่สอด ได้ทำการเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด  คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท. ทน.แม่สอด ประธานชุมชน ประธานผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มสตรี ประธาน อสม. และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท. พศ. 2560 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2560 เทศบาลนครแม่สอดจึงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาในทุกๆด้าน ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th