Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันพุธ ที่ 7  มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม AEC (ชั้น 2)  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 7/2561 โดยมีรองนายกเทศมนตรี   ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบหมายเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนกีฬา มหาวิทยาลัยวัยที่ 3 อาคาร 6 ชั้นสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด และปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้ฯ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์การประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) ชั้นบนพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครแม่สอด สุสานหลวง สุสานบ้านเหนือ สุสานดอนแก้ว


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th