Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 22/2560

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ณ ห้องAEC ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อติดตามงานของข้าราชการ-พนักงาน เทศบาลนครแม่สอด ที่ได้มอบหมายและรายงานผลการดำเนิน
งานอื่นๆของกอง/ฝ่าย โดยมีวาระการประชุมติดตามงาน ประกอบด้วยเรื่อง


1

(1) การเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

(2) คำสั่งเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและ

     แก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลนครแม่สอด ปี 2560

(3) การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

     พิเศษ (ศูนย์หลัก)ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ศูนย์ย่อย)

     

2

(1) การจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับชุมชน “การถักผ้าพันคอ”

(2) การเลือกตั้งประธานชุมชน

            

(1) โครงการปั่นจักรยานกับเนชั่น

(2) การขอรับการสนับสนุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จาก  KING  POWER และ  

     บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

(3) MOU เทศบาลนครแม่สอดกับ มศว.–ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์

(4) โรงเรียนกีฬา

(5) การแข่งขันฟุตบอล จตุรมิตร และฟุตบอลสมัครเล่น D.3

(6) การเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ

        ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 1

(7) ความคืบหน้ายุทธศาสตร์ นยปส. รุ่น 8 กับแผนการสอนที่สอดคล้องกันของโรงเรียน

     และหน่วยงานของเทศบาลนครแม่สอด

(8) คณะทำงานด้านกีฬาของเทศบาลนครแม่สอด

(9) การแข่งขันกีฬาและวิชาการระดับภาค และระดับประเทศ ทำแผนงานประสาน

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปี 2561หรือ 2562

(10) ความคืบหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

       นำร่องโปรแกรมภาษาและคณิตศาสตร์ เตรียมงบประมาณและบุคลากรอย่างไร

(11) คณะกรรมการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการกีฬาของเทศบาลนครแม่สอด

(12) การปรับปรุงซ่อมแซมอุทยานการเรียนรู้ฯ/พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด/สนามฟุตบอล ๗ คน

การปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช                                                            

(13) การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

(14) ความคืบหน้าประเด็นการก่อสร้างสนามกีฬานานาชาติ 

(1) การแก้ไขแผนที่เทศบาลนครแม่สอดในการทำผังเมืองของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

(2) Smart City นครแม่สอด

(3) การปรับปรุงผังเมือง ผังสี ผังย่าน

(4) รายงานข้อมูลการขออนุญาตการก่อสร้างฯ อาคารในเขตเทศบาลนครแม่สอด

(5) ความคืบหน้าการสร้างศาลหลักเมืองนครแม่สอดและพระพุทธรูปประจำนครแม่สอด

                                 

 (1) โครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอด        

 

6     

(1) ความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/การเสนอแผนงานและโครงการต่างๆ

(1.1) เสนอแผนงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี 

        (พ.ศ. 2560-2579)

(1.2)  เสนอขอรับการสนับสนุนงบก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น การเคหะแห่งชาติ

(1.3) ติดตามงบประมาณงบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ ปี 60

(2) CCTV  50 ล้านบาท

(3) จัดซื้อรถน้ำ(ดับเพลิง) บันไดสูง 2 คัน (55 ลบ./35 ลบ.)

(4) ความคืบหน้าเทศบัญญัติ ปี 2561

(5) การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ของเทศบาลนครแม่สอด

(5.1) ความคืบหน้าคณะทำงานถอนสภาพที่ดินพื้นที่ สนามกีฬาและโรงเรียน

       เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ  

(5.2) การขอใช้ที่ดินบริเวณข้างม.ราชภัฎฯในเขตพื้นที่ต.แม่ปะ และ ต.พระธาตุผาแดง

          -  แผนที่ /แผนผัง  โดย กรมป่าไม้

          -  การขออนุญาต

          -  รูปถ่าย

          -  การประชุมการขอใช้พื้นที่ ตำบลแม่ปะ /ตำบลพระธาตุผาแดง

          -  การใช้พื้นที่ 5,๐๐๐ ไร่ (๑.วัด ๒.เทศบาล ๓.จังหวัด,อำเภอ)

 

(6) ความคืบหน้า -  คณะทำงาน อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตของ ป.ป.ช.

 -  คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ความโปร่งใสในการบริหารองค์กร

   ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองลักษณะพิเศษ"ศึกษากรณี

    เทศบาลนครแม่สอด" และยุทธศาสตร์ นยปส. รุ่น 8 เพื่อนำเสนอ

    ป.ป.ช. เสนอเป็นนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

(7) การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายป.ป.ช./การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เครือข่ายป.ป.ช.

                        

7

(1) ติดตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมและโครงการ Matching Fund และโครงการอื่นๆ

(2) การดำเนินการการประมูล การจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการต่างๆ ปี 59 , 60

(3) รายงานสถานะการเงิน ณ ปัจจุบัน

8

(1) การใช้พื้นที่หลังอำเภอแม่สอด เพื่อก่อสร้างคลินิกชุมชน

(2) โรงเรียนผู้สูงอายุ


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th