Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  เมื่อวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมAEC (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้การต้อนรับคณะจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย นางวิภา ธูสรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น และคณะ ซึ่งมี ท้องถิ่นจังหวัดตาก ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งได้ประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด การจัดตั้งโรงเรียนกีฬา การจัดการศึกษาโรงเรียนถ่ายโอนในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 14 แห่ง เป็นต้นธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน)


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th