Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการช่วยเหลือประชาชน

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการช่วยเหลือประชาชน


เมื่อวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 1/2562


โดยมี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน รวมทั้ง ผู้ด้อยโอกาส รายได้น้อย การเกิดสาธารณภัย และกรณีฉุกเฉินอื่นๆ ในพื้นที่ของเทศบาลนครแม่สอด เพื่อการเป็นอยู่ที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน) 


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th