Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ (ชั้น 5) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

02012020-0411IMG_4436 (Custom).JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 1/2563 โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

02012020-0412IMG_4425 (Custom).JPG

โดยมีประเด็นหารือ เรื่อง กำหนดส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้กับครัวเรือนในเขตเทศบาลนครแม่สอด, แผนงานโครงการ
เสนอกรมโยธาธิการ ปี 2564, ขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดตาก/กลุ่มจังหวัด/ภาคเหนือ, โครงการเทศบาล
นครแม่สอด ขอรับสนับสนุนโดยตรงไปยังสำนักงบประมาณ, การติดบัตรประจำตัวพนักงานเทศบาลนครแม่สอด, หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เหมือนโรงเรียนสรรพวิทยาคม, ปรับปรุงอาคารโลตัสหน้าอำเภอ, ปรับปรุงศูนย์กีฬา/ สนามกีฬา/ โรงเรียนกีฬาและโรงเรียนเทศบาล
เฉลิมพระเกียรติฯ

02012020-0413IMG_4440 (Custom).JPG

02012020-0413IMG_4442 (Custom).JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th