Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 8/2560

  วันที่ 13 มีนาคม2560 ณ ห้องประชุม AEC เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 8 /2560 โดยมีรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวาระประชุมดังนี้

การปฏิบัติราชการ ของ ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

วันที่  8  มีนาคม  2560

                                            1. เข้าพบและประสานงานท่านศิวะ  แสงมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง

                                                     - งบ CEO  จังหวัดตาก  ปีงบประมาณ  2561

                                                     - งบกลุ่มจังหวัด  ปีงบประมาณ  2561

                                                     -  งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ2561 จำนวน 2 โครงการละไม่เกิน 10 ล้านบาท (งานก่อสร้าง)

                                             2. เข้าพบและประสานงาน นางวิภา  ธูสรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร การคลังท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เรื่อง

                                                     -งบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ  2562

วันที่ 10 มีนาคม  2560 

                                              1. การอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง"(นยปส.) รุ่นที่ 8 

                                                  -  แผนงานโครงการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลนครแม่สอดกับ ป.ป.ช. ตาก (นางสาวมิรินทร์รัช  ชิตถุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตาก)

                                                         -  ตั้งคณะทำงาน เพื่อทำโฟกัสกรุ๊ป การประชุมรับฟังความคิดเห็นระหว่างเทศบาลแม่สอด อปท. ในพื้นที่ เทศบาลเมืองเมียวดี

                                                         -  ทำยุทธศาสตร์ ร่วมกัน เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ฯลฯ 

และติดตามงานที่มอบหมายให้แต่ละกองฝ่ายเพื่อนพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดต่อไป


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th