Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทาง    การจัดทำร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาปฏิทินการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th