Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารและ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 13/2560

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ที่ห้องประชุม AEC  ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อติดตามงานของข้าราชการ-พนักงาน เทศบาลนครแม่สอด ที่ได้มอบหมายและรายงานผลการดำเนินงานอื่นๆของกอง/ฝ่าย โดยมีวาระการประชุมติดตามงาน ประกอบด้วยเรื่อง 

 

คณะทำงาน ทน.แม่สอดเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของ  นยปส. รุ่น

   -จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอทีมวิชาการ ของ  นยปส. รุ่นที่ 8 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 

   -สรุปการประชุมคณะทำงานฯ เดือน กุมภาพันธ์/มีนาคม/เมษายน)


การขอใช้ที่ดินบริเวณข้าง ม.ราชภัฎฯ ในเขตพื้นที่ ต.แม่ปะ และ ต.พระธาตุผาแดง

    -  แผนที่  แผนผัง  โดย กรมป่าไม้

    -  การขออนุญาต

    -  รูปถ่าย

    -  การประชุมการขอใช้พื้นที่ ตำบลแม่ปะ /ตำบลพระธาตุผาแดง

    -  การใช้พื้นที่ 3,000  ไร่


การประชุมร่วมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


การประชุมปรึกษาหารือการจัดตั้ง/บริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 


ความคืบหน้าผลการดำเนินการทบทวนการดำเนินกิจการเคเบิ้ลทีวีเพื่อการศึกษา ทน.แม่สอด

   -ผลการประชุมเรื่องเคเบิ้ลทีวี กับ สตง.ภาค 10 พิษณุโลก  เมื่อวันที่ 28  เมษายน 2560

   -การเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย

     กระจายเสียงโทรทัศน์ฯ(เคเบิ้ลทีวี)

และสุดท้าย แนวทางการบริหารจัดการงานในพื้นที่ (area based) และสร้างการรับรู้ (perception) ที่ถูกต้องเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th