Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะ ของเทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม โกเมน (ชั้น3) ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะของเทศบาล นครแม่สอด โดยมีผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมโครงการดังกล่าว โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการธนาคารขยะในแต่ละชุมชนเพื่อรับผิดชอบดำเนินงานในภาพรวมของธนาคาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการคัดแยกขยะและการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะ เพื่อให้เกิดความร่วมมือภายในชุมชน


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th