Menuslide

การประชุมติดตามการดำเนินงานของอนุกรรมการในระดับพื้นที่

วันศุกร์ที่ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้มอบหมายให้ นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด
ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของอนุกรรมการในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมโกเมน
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด (ชั้น 3) โดยมี ข้าราชการและพนักงานจากคลินิกชุมชนอบอุ่นเข้าร่วมประชุม
               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลไกกำกับคุณภาพมาตรฐานระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพและมีแนวทางการบริหารจัดการร่วมกัน
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับพื้นที่ และรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของอนุกรรมการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

 

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

 


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th