Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ทีปังกรรัศมีโชติ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

11012020-1205IMG_5573 (Custom).JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประธานชุมชน เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

11012020-1206IMG_5619 (Custom).JPG

การจัดกิจกรรมวันเด็กนี้เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี อุทิศตนเพื่อส่วนรวมตระหนักในบทบาทหน้าที่ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป ซึ่งคำขวัญ
วันเด็ก ประจำปี 2563 คือ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

11012020-1206IMG_5662 (Custom).JPG

11012020-1207IMG_5842 (Custom).JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th