Menuslide

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินทางมาเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อน “ท้องถิ่นไทยก้าวสู่แหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส วิถีชีวิตสุขภาวะ”จังหวัดตาก ณ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง เทศบาลนครแม่สอด

05082019-0432IMG_6238_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ให้การต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ การขับเคลื่อน “ท้องถิ่นไทยก้าวสู่แหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส วิถีชีวิตสุขภาวะ” จังหวัดตาก

05082019-0433IMG_6294_resize.JPG

ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กับ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ ระหว่างผู้บริหารองค์กรปครองส่วนท้องถิ่น กับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ในการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส ท้องถิ่นไทยก้าวสู่แหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใส วิถีชีวิตสุขภาวะในจังหวัดตาก (เด็กไทยแก้มใสโมเดล จังหวัดตาก) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพองค์รวมของเด็กวัยเรียนให้มีสุขภาพดี มีการเจริญเติบโตสมวัย โดยเป็นการขับเคลื่อนโครงการแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน.

05082019-0433IMG_6277_resize.JPG

05082019-0433IMG_6370_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th