Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด เปิดวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด รุ่นที่ 2

เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา (ชั้น1 ) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

14022020-1043IMG_2591_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิด โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด นักเรียนวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด รุ่นที่ 1 ร่วมเป็นเกียรติการเปิดวิชชาลัยนครแม่สอด รุ่นที่ 2 

14022020-1043IMG_2592_resize.JPG

เนื่องจากเทศบาลนครแม่สอด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงได้จัดทำหลักสูตร วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะ และการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ กิจกรรมของวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการเข้าร่วมกับชุมชน พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา และการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการยกระดับการจัดสรรสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

14022020-1044IMG_2614_resize.JPG

14022020-1044IMG_2601_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th