Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 33/2560

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ณ ห้องAEC ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อติดตามงานของข้าราชการ-พนักงาน เทศบาลนครแม่สอด ที่ได้มอบหมายและรายงานผลการดำเนิน
งานอื่นๆของกอง/ฝ่าย โดยมีวาระการประชุมติดตามงาน ประกอบด้วยเรื่อง

 

1

   1. การขอใช้พื้นที่อาคารท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงและการเปิดใช้อาคารท่องเที่ยวไทยเมียนม่าร์

   2. การปรับปรุงพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

      หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

   1. กำหนดทำ MOU เทศบาลนครแม่สอดกับ มศว.–ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์

   2. การแข่งขันกีฬาและวิชาการระดับภาค และระดับประเทศ ทำแผนงานประสาน

       กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปี 2561 หรือ 2562

   3. ความคืบหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

       นำร่องโปรแกรมภาษาและคณิตศาสตร์ เตรียมงบประมาณและบุคลากรอย่างไร

   4. การปรับปรุงซ่อมแซมอุทยานการเรียนรู้ฯ/พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด/สนามฟุตบอล ๗ คน

       การปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช                                                            

   5. การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

   6. ความคืบหน้าประเด็นการก่อสร้างสนามกีฬานานาชาติ


1. ระบบไฟฟ้าใต้ดิน

2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

3. การประสานงานกรมชลประทานเรื่องการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างถนนท่อระบาย  น้ำฯลฯ ในเขตเทศบาล

4. โครงการคลองสวยห้วยใส

5. การวางระบบท่อระบายน้ำในเทศบาลนครแม่สอด

6. การปรับปรุงแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี/เทศบาลนครปากเกร็ด/

    เทศบาลนครเชียงใหม่/อบจ.เชียงใหม่

       2. ความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้าง

 1. การก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบจ. ตาก

 2. การก่อสร้างอาคาร ไทเกอร์เฮาส์ (TIGER HOUSE) ถนนเลียบคลองชลประธาน

 3. การก่อสร้างอาคารหน้าโรงแรม HOP INN

4. Smart City นครแม่สอด

 5. การปรับปรุงผังเมือง ผังสี ผังย่าน

 6. รายงานข้อมูลการขออนุญาตการก่อสร้างฯ อาคารในเขตเทศบาลนครแม่สอด

7. ความคืบหน้าการสร้างศาลหลักเมืองนครแม่สอดและพระพุทธรูปประจำนครแม่สอด

                    

4

1. ความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/การเสนอแผนงานและโครงการ

1.1 เสนอแผนงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี         

1.2  เสนอขอรับการสนับสนุนงบก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น การเคหะแห่งชาติ

     

5

1. ติดตามงานโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         พ.ศ.2561

2. แนวทางการบริหารจัดการอาคารตลาดไนท์บาร์ซ่า (โลตัสเล็ก)

 

1. โครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอด   

                                  

1. การใช้พื้นที่หลังอำเภอแม่สอด เพื่อก่อสร้างคลินิกชุมชน

2. โรงเรียนผู้สูงอายุ

 


ธีรชาติ จันทร์แรง
    รายงาน


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th