Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปี 2562

เทศบาลนครแม่สอด มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปี 2562
เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและ ศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

โดยมี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาฯ ที่ปรึกษาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรดังกล่าว เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไป นายกเทศมนตรีจึงได้ส่งเสริมด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

ธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน)


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th