Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 28/2560

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ณ ห้องAEC ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อติดตามงานของข้าราชการ-พนักงาน เทศบาลนครแม่สอด ที่ได้มอบหมายและรายงานผลการดำเนิน
งานอื่นๆของกอง/ฝ่าย โดยมีวาระการประชุมติดตามงาน ประกอบด้วยเรื่อง

 

1

1. ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9  ณ วัดดอนแก้ว

2. การขอใช้พื้นที่อาคารท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงและการเปิดใช้อาคารท่องเที่ยวไทย

    เมียนม่าร์

3. การจัดแรลลี่นานาชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว,กระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษ

    และ ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ปีท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ฯ

4. การปรับปรุงพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

    หน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

 

1. กำหนดทำ MOU เทศบาลนครแม่สอดกับ มศว.–ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์

2. การแข่งขันฟุตบอล จตุรมิตร และฟุตบอลสมัครเล่น D.3

3. การแข่งขันกีฬาและวิชาการระดับภาค และระดับประเทศ ทำแผนงานประสาน

           กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปี 2561หรือ 2562

4. ความคืบหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

            นำร่องโปรแกรมภาษาและคณิตศาสตร์ เตรียมงบประมาณและบุคลากรอย่างไร

5. การปรับปรุงซ่อมแซมอุทยานการเรียนรู้ฯ/พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด/สนามฟุตบอล๗ คน

            การปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช                                                            

        6. การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

7. ความคืบหน้าประเด็นการก่อสร้างสนามกีฬานานาชาติ 

8. ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการแข่งขันยกน้ำหนัก EGAT  เยาวชนนานาชาติ

    ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 1

 

3   

1. ระบบไฟฟ้าใต้ดิน

2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

3. การประสานงานกรมชลประทานเรื่องการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างถนนท่อระบายน้ำฯลฯ ในเขตเทศบาล

4. โครงการคลองสวยห้วยใส

5. การวางระบบท่อระบายน้ำในเทศบาลนครแม่สอด

6. การปรับปรุงแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี/เทศบาลนครปากเกร็ด/

    เทศบาลนครเชียงใหม่/อบจ.เชียงใหม่

      การขออนุญาตก่อสร้างอาคารภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด และการปฏิบัติตาม

         พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

       การแก้ไขแผนที่เทศบาลนครแม่สอด/การทำผังเมืองของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

      Smart City นครแม่สอด

      การปรับปรุงผังเมือง ผังสี ผังย่าน

 


4           

1. ความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/การเสนอแผนงานและโครงการ

1.1 เสนอแผนงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี 

      (พ.ศ. 2560-2579)

1.2  เสนอขอรับการสนับสนุนงบก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น การเคหะแห่งชาติ

 

5

1. รายงานสถานะการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ

2. ติดตามงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสมและโครงการ Matching Fundและโครงการอื่นๆ

3. แนวทางการบริหารจัดการอาคารตลาดไนท์บาซ่าร์ (โลตัส)

 


 

1. โครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอด   

                                  

1. การใช้พื้นที่หลังอำเภอแม่สอด เพื่อก่อสร้างคลินิกชุมชน


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th