Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 29/2560

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ณ ห้องAEC ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อติดตามงานของข้าราชการ-พนักงาน เทศบาลนครแม่สอด ที่ได้มอบหมายและรายงานผลการดำเนิน
งานอื่นๆของกอง/ฝ่าย โดยมีวาระการประชุมติดตามงาน ประกอบด้วยเรื่อง

1    

 

1. ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9  ณ วัดดอนแก้ว

2. การใช้อาคารท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงและการเปิดใช้อาคารท่องเที่ยวไทย-เมียนม่าร์

3. การปรับปรุงพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  

    หน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

 

1. กำหนดทำ MOU เทศบาลนครแม่สอดกับ มศว.–ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์

2. การแข่งขันฟุตบอล จตุรมิตร และฟุตบอลสมัครเล่น D.3

3. การแข่งขันกีฬาและวิชาการระดับภาค และระดับประเทศ ทำแผนงานประสาน

           กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปี 2561หรือ 2562

4. ความคืบหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

            นำร่องโปรแกรมภาษาและคณิตศาสตร์ เตรียมงบประมาณและบุคลากรอย่างไร

5. การปรับปรุงซ่อมแซมอุทยานการเรียนรู้ฯ/พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด/สนามฟุตบอล๗ คน

            การปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช                                                            

        6. การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

7. ความคืบหน้าประเด็นการก่อสร้างสนามกีฬานานาชาติ 

 

3   

1. ระบบไฟฟ้าใต้ดิน

2. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

3. การประสานงานกรมชลประทานเรื่องการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างถนนท่อระบายน้ำฯลฯ ในเขตเทศบาล

4. โครงการคลองสวยห้วยใส

5. การวางระบบท่อระบายน้ำในเทศบาลนครแม่สอด

6. การปรับปรุงแบบแปลนของเทศบาลนครนนทบุรี/เทศบาลนครปากเกร็ด/

    เทศบาลนครเชียงใหม่/อบจ.เชียงใหม่

     3. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด และการปฏิบัติตาม

         พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

      4. การแก้ไขแผนที่เทศบาลนครแม่สอด/การทำผังเมืองของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

     5. Smart City นครแม่สอด

     6. การปรับปรุงผังเมือง ผังสี ผังย่าน

 


1. ความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/การเสนอแผนงานและโครงการ

1.1 เสนอแผนงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี 

      (พ.ศ. 2560-2579)

1.2       เสนอขอรับการสนับสนุนงบก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น การเคหะแห่งชาติ

  1. การทำประชาคม การเจาะอุโมงค์ สายตาก- แม่สอด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560
  2. ประเด็นการขอใช้ที่ดิน บริเวณหลังราชภัฏ กองวิชาการ ประสานหัวหน้าต้น กรมส่งเสริม โทร 086 307 1889 และ คุณสิทธิชัยฯ
  3. ประเด็นแผนที่เทศบาลนครแม่สอด กองวิชาการ ประสานผอ. วิษณุ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โทร 089 925 2674
  4. ประเด็นที่ดิน ระหว่างเทศบาลนครแม่สอด กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

5

1. รายงานสถานะการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ

2. ติดตามงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสมและโครงการ Matching Fundและโครงการอื่นๆ

3. แนวทางการบริหารจัดการอาคารตลาดไนท์บาซ่าร์ (โลตัส)

 

6

1. โครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอด   

                                 

1. การใช้พื้นที่หลังอำเภอแม่สอด เพื่อก่อสร้างคลินิกชุมชน


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th