Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด - มศว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม โกเมน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด (ชั้น 3) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานงานแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพมิติต่างๆ 4 ด้าน ระหว่างเทศบาลนครแม่สอด กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในเทศบาลนครแม่สอด ทางด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนากายภาพและส่งแวดล้อม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และเพื่อให้เทศบาลนครแม่สอดเป็นเมืองที่น่าอยู่จึงได้ทำข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการให้การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือในการพัฒนาและขับเคลื่อนเทศบาลนครแม่สอด โดยมี ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th