Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต้อนรับคณะกรรมาธิการ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะทำงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นด้านพาณิชย์ อุตสาหกรรม แรงงานและการค้าชายแดน เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th