Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 17/2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 17/2561 โดยมีเลขานุการนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ร่วมประชุม เพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานต่างๆเช่น โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด และโครงการเจาะอุโมงค์ รถไฟสายตาก-แม่สอด เป็นต้น


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th