Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 27/2561

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมAEC (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 27/2561 โดยมี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม เรื่องรายงานผลการอบรมสัมมาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร        เทศบาลนครแม่สอด ขอสนับสนุนโครงการหรืองบประมาณในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (เทศบาลนครแม่สอด) โดยทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยให้ลงลายชื่อจากหลายหน่วยงานภายในอำเภอแม่สอด เป็นต้น.


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th