Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดรายการ “SUPER KIDS”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนายกเทศมนตรี (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย นายณัฐดนัย ชินสรนันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดรายการ SUPER KIDS ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม โดยศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวด จำนวน 5 คน คือ เด็กชายจักรพันธ์ มณีฉาย เด็กหญิงกาญจนวดี สุขดี เด็กหญิงธีวรา วงศ์ประเสริฐ เด็กหญิงเบญญาภา สุใจ และเด็กหญิงภัทรธิดา อินปินตา


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th