Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 9/2561

วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม AEC สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด  ครั้งที่ 9/2561

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุม โดยมี นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดฯ  ว่าที่พ.ต.ธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร  รองปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในที่ประชุมได้หารือในเรื่องสำคัญตามวาระการประชุม ดังนี้

1. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนาต่างๆระหว่างเมืองแม่สอดกับเมืองตงซิง มณฑลกว่างซี ประเทศจีน

2. คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุมครองสัตว์ สภานิติบัญญํติแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่...) พ.ศ....           (การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง) ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 213 - 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2

3. ติดตามงานที่มอบหมาย

   -งบประมาณปี 2562  โครงการ/แผนงาน/แต่ละกองฝ่าย ของเทศบาลนครแม่สอด 

   -งบประมาณปี 2563

    - งบจังหวัด  CEO  ตาก

   - งบกลุ่มจังหวัด

   - งบภาคเหนือ

   - งบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

   - งบจากกรมโยธาธิการ

   - งบจากกรมท่องเที่ยว

   - งบจากกรมพลศึกษา

   - อื่นๆ

 

ติดตามงานสำนักปลัดเทศบาล

   - ปรับปรุง OTOP ชั้นบน

ติดตามงานกองการศึกษา

 - ปรับปรุงอุทยานการเรียนรู้ฯ

 - ปรับปรุงโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ

 - ปรับปรุงสนามกีฬา  5  อำเภอชายแดน

 - ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครแม่สอด

ติดตามงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- สุสานหลวง,สุสานบ้านเหนือ,สุสานวัดดอนแก้ว


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th