Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน

09072019-0423IMG_3069_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

09072019-0424IMG_3028_resize.JPG

ซึ่งการประชุมมีวาระที่สำคัญ เช่น การรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดในด้านต่าง ๆ
การเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี และคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ แทนชุดเดิมที่ครบวาระ กำหนดการสอบปลายภาค กำหนดการมอบใบประกาศนียบัตร ของวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด และแนวทางการควบคุมโรคติดต่อโดยยุงเป็นพาหะไข้เลือดออกและโรคชิคุณกุนยา เป็นต้น ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้แนะนำ
ว่าที่ร.ต.ธีรยุทธ ธีระโสพิศ ปลัดเทศบาลนครแม่สอดคนใหม่ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

09072019-0424IMG_3046_resize.JPG

09072019-0424IMG_3078_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th