Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

เทศบาลนครแม่สอด จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

 


เมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา ชั้น(1) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
โดยมี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและสื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าวงานสงกรานต์ดังกล่าว ซึ่งเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม โดยจะมีกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร การให้ทาน ถวายเครื่องสักการะ และอื่นๆ โดยเทศบาลนครแม่สอดมีกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2562
ซึ่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเล็งเห็นว่าประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่คนในชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ อนุรักษ์ประเพณีที่สืบทอดมาเป็นเวลาช้านานให้คงอยู่และงดงามต่อไป

ธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน) 

 


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th