Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดร่วมบริษัท THAI FIGHT ประชุมการแข่งขันชกมวยไทยรอบรองชนะเลิศ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ (ชั้น5) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

06092019-0418IMG_1056_resize.JPG

นายนพพร วาทิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด เป็นประธาน โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการแข่งขันชกมวย THAI FIGHT ปีที่ 10 ครั้งที่ 79 รอบรองชนะเลิศ

06092019-0419IMG_1052_resize.JPG

โดยมีกำหนดการจัดการแข่งขันมวยไทยโลก หรือไทยไฟท์แม่สอด ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ที่ทรงให้ความสำคัญในด้านการสืบสานวัฒนธรรมศิลปะมวยไทยเพื่อยกระดับ    มวยไทยสู่สากลรวมถึงการพัฒนาด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดตากและสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในพื้นที่และเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย - เมียนมาร์

06092019-0419IMG_1067_resize.JPG

06092019-0419IMG_1079_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th