Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุม
หารือแนวทางการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกกรมพลศึกษา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา ห้องประชุมสถาบันพัฒนาบุคลากร
การพลศึกษาและการกีฬา ชั้น ๑ ตึก ๗ ชั้น จังหวัดปทุมธานี

12062019-0204dd5105b57bcdc3ac4457c81261eb70e0c6e3817acb86b8376538a98f228cbcda.jpg

โดยมีดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม
เพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุ พร้อมทั้งการสรุปผลการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑-๑๓ โดยในการนี้
ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้หารือประเด็นที่เทศบาลนครแม่สอดมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาฯ ในปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งมีแนวคิดในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในรูปแบบการกีฬาผู้สูงอายุ๒แผ่นดิน(ไทย-เมียนมาร์) ในรูปแบบสปอร์ตเดย์-สปอร์ตไนท์ เพื่อมุ่งเน้นการกีฬาในมิติแห่งการสร้างความสุข โดยจักได้หารือกับกรมพละศึกษาในโอกาสต่อไป

12062019-02055fff2213b1851538a47e3877a6af5e96f2562731ce6ff50495c5449cebe95c57.jpg

12062019-02059ffdef508eb674a8b5854fa203fba97760ee2ebc9ed5ad7d9ef47da4d0795ffe.jpg

เครดิต : 

http://maesotsociety.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2/

https://siamrath.co.th/n/84031


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th