Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้มงคลด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ

 

07072019-1021ธรรมาภิบาล_๑๙๐๗๐๗_0001.jpg
เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลนครแม่สอด

07072019-1028ธรรมาภิบาล_๑๙๐๗๐๗_0062.jpg
ร่วมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทั้ง 6 โรงเรียน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล “ต้นรวงผึ้ง” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็น การเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

07072019-1021ธรรมาภิบาล_๑๙๐๗๐๗_0053.jpg
นอกจากนี้ในภาคเช้า นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เป็นประธานเปิดโครงการผู้บริหารมอบนโยบายการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 พร้อมบรรยายพิเศษใน หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนานครแม่สอด” และมอบหมายให้นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักการ ทำงานแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ” ว่าที่ร.ต.ธีรยุทธ ธีระโนพิศ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การทำงานตามหลัก ธรรมาภิบาล”

07072019-1022ธรรมาภิบาล_๑๙๐๗๐๗_0103.jpg
โดยได้รับเกียรติจาก คุณวุฒิชัย ศรีทอง หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากมาให้ ความรู้ในเรื่อง “วินัยของข้าราชการ”  ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างใน สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน


07072019-1022ธรรมาภิบาล_๑๙๐๗๐๗_0107.jpg


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th