Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดังกล่าวได้ร่วมกันศึกษาพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เพื่อนำเสนอสถาบันพระปกเกล้า เป็นต้นแบบตรากฎหมายบังคับใช้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แม่สอด แม่ระมาด ต่อไป.


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th