Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 20/2562

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนายกเทศมนตรี (ชั้น 5) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

21102019-0430IMG_5538_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธาน การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 20/2562 โดยมี สมาชิกเทศบาลนครแม่สอด คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม 

21102019-0430IMG_5557_resize.JPG

โดยมีประเด็นหารือ เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, การขอรับการสนับสนุนรัฐบาลตามนโยบายพรรคการเมือง, การขอความอนุเคราะห์ให้สถานที่จัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก THAI FIGHT แม่สอด, ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในช่วงระยะเวลา 90 วันก่อนวันครบวาระหรือการลาออกจากตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น, สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ทำหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาโครงการปี 62 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลแม่สอดนำเสนอผ่านจังหวัดตาก, แผนงานโครงการปี 63 และปี 64 ของเทศบาลนครแม่สอดเสนอผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง, การดำเนินการขับเคลื่อนงบประมาณปี 63 ของเทศบาลนครแม่สอด, การเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณปี 64 ของเทศบาลนครแม่สอดถึงสำนักงบประมาณและหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ, บัญชีกลางจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ, การเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งกีฬาหลายรายการและการเตรียมความพร้อมของสนามกีฬา, การขอรับความสนับสนุนงบประมาณจากกรมพลศึกษาในการก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐานและพัฒนาสนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน(นานาชาติ), ประกาศสำนักงานปปช. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำงบประมาณ 2562, การออกหน่วยเคลื่อนที่ของเทศบาลนครแม่สอดกำหนดเวลาและกิจกรรมดำเนินการ เป็นต้น

21102019-0431IMG_5568_resize.JPG

21102019-0431IMG_5577_resize.JPGเทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th