Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และคลีนิคชุมชนอบอุ่น ได้ลงพื้นที่ณบ้านเลขที่ 56/14 ซอยบุญญาวาส ถนนอินทระคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อมอบอุปกรณ์ประเภทเก้าอี้รถเข็นพับได้แก่ นายพผัด เมืองมา ผู้สูงอายุชุมชนบ้านนาสามัคคีซึ่งมีความพิการทางการเคลื่อนไหวเพื่อให้สามารถมีความสะดวกและอิสระในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th