Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ดำเนินโครงการ ขุดลอกลำห้วยแม่สอด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

             เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เป็นประธานโครงการ ขุดลอกลำห้วยแม่สอด ณ ที่ทำการชุมชนจ๊อกจอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

             ด้วยสถานะการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปัญหามาจากการตื้นเขินของแม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะและการขยายตัวของผักตบชวารวมทั้งวัชพืชต่างๆซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหาผักตบชวาที่มีอยู่ในแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆทั้งที่เป็นแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการกีดขวางการไหลของน้ำในฤดูน้ำหลากการตื้นเขินในแหล่งน้ำกักเก็บน้ำสร้างความเดือดร้อนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงร่วมกันกำจัดผักตบชวาและพืชน้ำต่างๆที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ำ
เพื่อปรับปรุงคุณภาพแม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะและให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอนุรักษ์บำรุงรักษาและปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน เทศบาลนครแม่สอดจึงได้ตระหนักถึง ความสำคัญและเห็นคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติโดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งน้ำเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th