Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง (ชั้น 6) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

13022020-0320IMG_2411_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 3/2563 โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประธานชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

13022020-0320IMG_2407_resize.JPG

โดยมีประเด็นหารือ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ, เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ, ประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นวุฒิสภา, ประชุมระดมความคิดเห็นคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล 14 ตำบล, กำหนดเปิดวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด รุ่น 2, สรุปผลการจ่ายเบี้ย ยังชีพปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากผู้สูงอายุ, สรุปประเด็นกลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/กลุ่มชุมชนเห็นควรจัดตั้งอาคารส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุแบบบูรณาการ, เทศบาลนครแม่สอดได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 38, การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยที่เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 15, เทศบาลนครแม่สอดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน อีแกต ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563, สโมสรนครแม่สอดยูไนเต็ดสู่การเป็นกีฬาฟุตบอลอาชีพ, การไปศึกษาดูงานโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ, รายงานการได้รับการสนับสนุนโครงการจากกรมโยธาธิการและผังเมือง, รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก, รายงานผลการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี, กำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสา, การจัดเก็บเอกสารข้อมูลหนังสือราชการ, สรุปผลการออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน, ติดตามโครงการน้ำท่วมของกรมโยธาธิการและผังเมือง, ให้คณะทำงานรวบรวมผลงานเทศบาลนครแม่สอด เข้าสู่ระบบออนไลน์, สรุปประเด็นคลินิกชุมชน/อสม.ในเขตเทศบาลนครแม่สอด, โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี 2563 ของเทศบาลนครแม่สอด, โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและห้องประชุมเพื่อส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนการท่องเที่ยวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เทศบาลนครแม่สอด, คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยสำหรับกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay Visa) จากเดิม 1 ปี เป็น 10 ปี ใน 14 ประเทศ

13022020-0320IMG_2495_resize.JPG

13022020-0321IMG_2512_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th