Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 26/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 26/2561 โดยมี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม เรื่องการบริหารจัดการขยะเทศบาลนครแม่สอด (คัทเตอร์) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด-อำเภอแม่ระมาด ขอสนับสนุนโครงการหรืองบประมาณในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (เทศบาลนครแม่สอด) โครงการสร้างช่องทางเสริมสร้างความรู้ สิทธิ สวัสดิการ สำหรับผู้พิการ ผู้ดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตเทศบาลนครแม่สอด เป็นต้น.

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th