Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม AEC (ชั้น 2)สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 5/2561 โดยมีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบหมายในเรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานหลวง ,การจัดการแข่งขันกีฬา SPORT NIGHT SPORT DAY ,การปรับปรุงระเบียบการเข้าใช้อาคารศูนย์กลาง การแสดงสินค้าและศูนย์การประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) การปรับปรุงไหล่ถนนในเขตเทศบาลการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องในเขตเทศบาล เป็นต้น 


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th