Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารและ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด 11/2560

วันอังคารที่  18 เมษายน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน-ข้าราชการ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ที่ห้อง AEC ชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อติดตามงานของข้าราชการ-พนักงาน เทศบาลนครแม่สอด ที่ได้มอบหมายและรายงานผลการดำเนินงานอื่นๆของกอง/ฝ่าย โดยมีวาระการประชุมติดตามงาน ประกอบด้วยเรื่อง 

-การประชุมแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนกับเศรษฐกิจภายในประเทศงบกลุ่มจังหวัด
-การปรับปรุง ซ่อมแซม อุทยานการเรียนรู้/พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด/ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-โครงการสามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก
-การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

-Smart City นครแม่สอด
-การปรับปรุงผังเมือง ผังสี ผังย่าน

-โครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอด
-คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ความโปร่งใสในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
-สรุปข้อมูลเรื่องการดำเนินกิจกรรมเคเบิ้ลทีวีเพื่อการศึกษา
-การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ของเทศบาลนครแม่สอด
-ความคืบหน้าของโครงการอื่นๆ
-
การจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2560 วันที่ 24 เมษายน 60
-การฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย
และอื่นอื่นๆ ตามสมควร 


ทั้งนี้ จุดประสงค์ในการประชุมติดตามงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานตามโครงการต่างๆ ให้มีการทำงานไปในทิศทางเดียวกันและราบรื่น และเกิดประสิทธิผล ต่อไป


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th