Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 33/2561

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 พ.ศ. 2561 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 33/2561 โดยมีรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนคนเดินไนท์บาร์ซ่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายวัฒนธรรมนครแม่สอด โครงการปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เป็นต้น


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th