Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง ชั้น 6 อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน

15052019-0404IMG_5893_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด

15052019-0404IMG_5899_resize.JPG

โดยในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด
จำนวน 111 คน ทั้งนี้เทศบาลนครแม่สอดได้รับการอนุมัติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดขึ้น

15052019-0405IMG_5876_resize.JPG

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และตามอัธยาศัย อย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน โดยมุ่งหวังพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาให้กับนักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง

15052019-0405IMG_5849_resize.JPG

15052019-0406IMG_5934_resize.JPG 


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th