Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมหารือเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนเพื่อชี้แจงการขอรับการสนับสนุนรัฐบาลตามนโยบายพรรคการเมือง

เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง (ชั้น 6) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

28102019-0506IMG_8602_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธาน การประชุมหารือเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนเพื่อชี้แจงการขอรับการสนับสนุนรัฐบาลตามนโยบายพรรคการเมือง โดยมี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ 14 ตำบล ประธานชุมชน 20 ชุมชน ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ตัวแทนผู้สูงอายุ ตัวแทนเยาวชน เข้าร่วมประชุม 

28102019-0506IMG_8592_resize.JPG

โดยมีประเด็นหารือ เรื่อง นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 3,000 บาท อายุ 60 ปี ขึ้นไปทุกคน, นโยบายค่าป่วยการของ อสม. เดือนละ 2,500 บาท, นโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนฯ, นโยบายค่าดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 8 ปี เดือนละ 1,200 บาท, นโยบายค่าใช้จ่ายของเยาวชน 18-22 ปี เดือนละ 2,000 บาท, นโยบายกัญชาเสรี ขอให้ดำเนินการเป็นรูปธรรมถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นต้น

28102019-0507IMG_8627_resize.JPG

28102019-0507IMG_8635_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th