Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารและ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 14/2560

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ที่ห้องโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อติดตามงานของข้าราชการ-พนักงาน เทศบาลนครแม่สอด ที่ได้มอบหมายและรายงานผลการดำเนินงานอื่นๆของกอง/ฝ่าย โดยมีวาระการประชุมติดตามงาน ประกอบด้วยเรื่อง

 


ร่างคณะกรรมการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการกีฬาของเทศบาลนครแม่สอด
     -การปรับปรุงซ่อมแซมอุทยานการเรียนรู้ฯ/พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด/สนามฟุตบอล ๗ คน/การปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
     -โครงการสนามกีฬานานาชาติ ๕ อำเภอชายแดนจังหวัดตาก
     -การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด
     -กำหนดการศึกษาดูงานด้านการศึกษาและโครงการต่างๆ ณ เทศบาลนครเชียงรายและเทศบาลนครเชียงใหม่ ของกองการศึกษาและกองช่าง


ความคืบหน้าการออกแบบ ประมาณการโครงการต่างๆที่มอบหมาย
     -โครงการขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐
     -โครงการขอรับการสนับสนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี๒๕๖๒
     -การกำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/การจ่ายขาดเงินสะสม
     -
ความคืบหน้างานปรับปรุง ซ่อมแซม ต่างๆ ที่มอบหมาย
     -การปรับปรุงผังเมือง ผังสี ผังย่าน
     -รายงานข้อมูลการขออนุญาตการก่อสร้างฯ อาคารในเขตเทศบาลนครแม่สอด
     -ความคืบหน้าการสร้างศาลหลักเมืองนครแม่สอดและพระพุทธรูปประจำนครแม่สอด

 

โครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอด
การเตรียมการรับปัญหาน้ำท่วมหรือท่วมขังในเขตเทศบาลนครแม่สอด

 

การจัดทำแผนงานโครงการต่างๆและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษเทศบาลนครแม่สอด


     -การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ของเทศบาลนครแม่สอด

                ๑. พื้นที่ สนามกีฬาและโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ   

                ๒. พื้นที่ สถานีพัฒนาที่ดิน (คลินิกชุมชนอบอุ่น)

๓. การขอใช้ที่ดินบริเวณข้าง ม.ราชภัฎฯ ในเขตพื้นที่ต.แม่ปะและต.พระธาตุผาแดง

 

-ความคืบหน้า คณะทำงาน อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตของ ป.ป.ช.
-ความคืบหน้าการจัดทำร่างงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ เทศบาลนครแม่สอด
-ความคืบหน้าการเสนอแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑
-โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เทศบาลนครแม่สอดและ ป.ป.ช.ตาก
-การจัดทำประชามติและประชาคม ร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่นของ สปท.ที่ส่งผลกระทบต่อเทศบาลนครแม่สอดและประชาชนในพื้นที่

 

-ติดตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมและโครงการ Matching Fundและโครงการอื่นๆ
-การดำเนินการการประมูล การจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการต่างๆ 


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th