Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้มอบหมายให้ นายทรงฤทธิ์ พรหมแก้วต่อ ผอ.กองช่าง และว่าที่พันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล รรท.ผอ.กองวิชาการฯและทีมงานกองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมประชาคมชาวบ้านในเขตเทศบาลทั้ง 20 ชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ และศูนย์กลางการแสดงสินค้าฯ (OTOP) โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน กำหนดหัวข้อประชาคม ดังนี้

          1.โครงการก่อสร้างซุ้มประตูของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล

          2.โครงการก่อสร้างศาลาประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล

          3.การพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต 4 ปี ของเทศบาลนครแม่สอด

          4.จัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครแม่สอด กำหนดการแก้ไขบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลนครแม่สอด


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th