Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 20/2560

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ณ ห้องAEC ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อติดตามงานของข้าราชการ-พนักงาน เทศบาลนครแม่สอด ที่ได้มอบหมายและรายงานผลการดำเนิน
งานอื่นๆของกอง/ฝ่าย โดยมีวาระการประชุมติดตามงาน ประกอบด้วยเรื่อง

1

 

(1) การเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

(2) การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

     พิเศษ (ศูนย์หลัก)ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ศูนย์ย่อย

(3) รายงานผลการจัดทำบันทึกประจำวันของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

(4) เจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาพม่าและภาษาอื่นได้

      

2

(1) การดำเนินงานตามแนวทางพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

 

(1) ร่างยุทธศาสตร์ นยปส. รุ่น 8 กับแผนการสอนที่สอดคล้องกันของโรงเรียนและ

     หน่วยงานของเทศบาลนครแม่สอด

(2) คณะทำงานด้านกีฬาของเทศบาลนครแม่สอด

(3) การทำ MOU เทศบาลนครแม่สอดกับเทศบาลเมืองเมียวดี

(4) การแข่งขันกีฬาและวิชาการระดับภาค และระดับประเทศ ทำแผนงานประสาน

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปี 2561หรือ 2562

(5) การเตรียมบุคลากรและงบประมาณโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด

     และ 1 โรงเรียน 1 กีฬา

(6) โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ นำร่อง เรื่องโปรแกรมภาษาและคณิตศาสตร์ เตรียมงบประมาณและบุคลากรอย่างไร

(7) คณะกรรมการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการกีฬาของเทศบาลนครแม่สอด

(8)  การปรับปรุงซ่อมแซมอุทยานการเรียนรู้ฯ/พิพิธภัณฑ์นครแม่สอด/สนามฟุตบอล ๗ คน

การปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช                                                            

(9) การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด

(10) ประเด็นการก่อสร้างสนามกีฬานานาชาติ  (ปลัดเทศบาล/ผอ.ภิรมย์ ชี้แจง)

 

4

(1) การแก้ไขแผนที่เทศบาลนครแม่สอดในการทำผังเมืองของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

    (ทำเป็นหนังสือ)

(2) การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้างอาคาร

                   2.1 อาคาร ไทเกอร์ เฮาส์ (TIGER HOUSE) ถนนเลียบคลองชลประทาน

                   2.2 อาคารบริเวณหน้าโรงแรม HOP INN

(3) Smart City นครแม่สอด

(4)การปรับปรุงผังเมือง ผังสี ผังย่าน

(5) รายงานข้อมูลการขออนุญาตการก่อสร้างฯ อาคารในเขตเทศบาลนครแม่สอด

(6) ความคืบหน้าการสร้างศาลหลักเมืองนครแม่สอดและพระพุทธรูปประจำนครแม่สอด

           

5

(1) โครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอด        

                                 

6

(1) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการต่างๆ

(1.1) ขอสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเทศบาลนครแม่สอด

        และการจัดซื้อรถต่างๆที่ใช้ในฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        ผ่านอำเภอแม่สอด(หนังสือจากอำเภอไปจังหวัด)

(1.2) ขอสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงศูนย์OTOP,สำนักงานท่องเที่ยว

        ไทย-เมียนมาร์ งบประมาณ 50  ล้านบาท เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน

        งบประมาณจังหวัดตาก

(1.3) จังหวัดตากขอเอกสารเพิ่มเติมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนไปยัง

        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 60 และปี 62 

(2) ความคืบหน้าการจัดร่างงบประมาณ 

    (2.1) ร่างงบประมาณปี 2561

    (2.2) ร่างงบประมาณรายรับ - รายจ่าย

    (2.3) งบประมาณของส่วนราชการ

    (2.4) งบประมาณตามนโยบายของผู้บริหารและงบเขต 

(3) การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ของเทศบาลนครแม่สอด

      (3.1) ความคืบหน้าคณะทำงานถอนสภาพที่ดินพื้นที่ สนามกีฬาและโรงเรียน

       เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ  

      (3.2) การขอใช้ที่ดินบริเวณข้างม.ราชภัฎฯในเขตพื้นที่ต.แม่ปะและต.พระธาตุผาแดง

               -  แผนที่ /แผนผัง  โดย กรมป่าไม้

               -  การขออนุญาต

               -  รูปถ่าย

               -  การประชุมการขอใช้พื้นที่ ตำบลแม่ปะ /ตำบลพระธาตุผาแดง

               -  การใช้พื้นที่ 5,๐๐๐ ไร่ (๑.วัด ๒.เทศบาล ๓.จังหวัด,อำเภอ)

(4) การประชุมคณะกรรมการแผน เทศบาลนครแม่สอด

-  แผน3 ปี (เพิ่มเติม) ปี 60

-  แผน 4 ปี (เพิ่มเติม) ปี 61

 

  

(5) ความคืบหน้า -  คณะทำงาน อปท.ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตของ ป.ป.ช.

 -  คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ความโปร่งใสในการบริหารองค์กร

   ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองลักษณะพิเศษ"ศึกษากรณี

    เทศบาลนครแม่สอด" และยุทธศาสตร์ นยปส. รุ่น 8 เพื่อนำเสนอ

    ป.ป.ช. เสนอเป็นนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

(6) ความคืบหน้าการเสนอแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๑

     ที่ขอรับการสนับสนุน

      (6.1) งบยุทธศาสตร์จังหวัดตาก  ปี 2561 

      (6.2) งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

      (6.3) งบ function จากกระทรวงต่างๆ

      (6.4) งบกลางจากรัฐบาล

(7) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เทศบาลนครแม่สอดและ

     ป.ป.ช.ตาก และการทำ MOU เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลเมืองเมียวดี

     ด้านการค้าการลงทุน  วันที่  25 กรกฎาคม  2560  ณ ศูนย์ OTOP

                                      

7

(1) ติดตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมและโครงการ Matching Fundและโครงการอื่นๆ

(2) การดำเนินการการประมูล การจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการต่างๆ ปี 59 , 60

(3) รายงานสถานะการเงิน ณ ปัจจุบัน

 

(1) การใช้พื้นที่หลังอำเภอแม่สอด เพื่อก่อสร้างคลินิกชุมชน

 


ธีรชาติ จันทร์แรง
   (รายงาน)


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th