Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจัดอบรมโครงการ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

เมื่อวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด (ชั้น3) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยมีรองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการกองสวัสดิการฯ ประธานชุมชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว เพราะสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัวยังมีอย่างต่อเนื่อง จึงเน้นส่งเสริมความรู้และเพิ่มพูนความเข้าใจร่วมกันแก่ผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชน ได้ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ควรร่วมมือกันทำให้สังคมนั้นปลอดความรุนแรงอย่างยั่งยืน


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th