Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 23/2561

เมื่อวันศุกร์ ที่3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 23/2561 โดยมี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงบประมาณเหลือจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 โครงการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนน้ำท่วม / น้ำขังและรับฟังข้อเสนอของปประชาชน เป็นต้น


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th